Logo ProWEB - Slovakia

Verejne dostupné právne informácie

  • Prevádzkovateľom internetových stránok www.proweb-slovakia.sk je ProWEB - Slovakia s.r.o., so sídlom Karpatské námeste 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 54234735, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel: Sro, vložka: č. 156834/B (ďalej len “Prevádzkovateľ”).
  • Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
  • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok www.proweb-slovakia.sk a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.proweb-slovakia.sk.
  • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.proweb-slovakia.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.
  • Je zakázané prenášať na internetové stránky www.proweb-slovakia.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.
  • Preberanie a šírenie údajov z internetových stránok www.proweb-slovakia.sk je dovolené s podmienkou uvedenia ich zdroja. Týmto však nie sú dotknuté podmienky na používanie ponúkaných programov Prevádzkovateľa, tie sa riadia samostatnými licenčnými podmienkami.
  • Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky www.proweb-slovakia.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky.
  • Pripomienky k obsahu a vzhľadu stránok je možné zasielať Prevádzkovateľovi na adresu recepcia@proweb-slovakia.sk.